Високівська громада
Житомирська область, Житомирський район

Розробка детального плану території

Дата: 14.07.2023 08:48
Кількість переглядів: 413

Фото без опису

 

Єдина екологічна платформа "ЕкоСистема"

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки від 13.07.2023 р.

Реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі № 13-07-1122-23

Замовник:

 

Високівська сільська рада (12341, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Високе, вул. Чеська, буд. 46)

 

Назва документа державного планування:

 

Детальний план території для будівництва, експлуатації та обслуговування вітрової електростанції на земельних ділянках , що знаходяться за межами населених пунктів Високівської сільської територіальної громади Житомирського району Житомирської області

 

Основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/ або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 16 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них. Відповідно до рішення Високівської сільської ради «Про надання дозволу на розробку детального плану території на земельні ділянки, що знаходяться за межами населених пунктів Високівської сільської територіальної громади» № 456 від 19 травня 2023 року на замовлення Високівської сільської ради, ТОВ «Центр АПЛД» розробляє детальний план території для будівництва, експлуатації та обслуговування вітрової електростанції на земельних ділянках , що знаходяться за межами населених пунктів Високівської сільської територіальної громади Житомирського району Житомирської області. Детальний план розробляється з метою уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації, визначення параметрів і формування принципів планувальної організації забудови, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами  та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

 

Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до статті 2 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» даний закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об'єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об'єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Види планованої діяльності та об'єкти, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, визначені ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля». Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони. Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Так, детальним планом території передбачено розміщення об’єкта альтернативної енергетики - вітрової електростанції у кількості 18 установок ВЕУ, крім того в рамках проекту побудуються: повітряні та кабельні лінії електромережі, під’їзні шляхи та технологічні проїзди. Інженерні забезпечення передбачається виконати шляхом  підключення до  існуючих інженерних мереж та споруд . Зазначений об’єкт будівництва підлягає оцінці впливу на довкілля.

 

Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Детальний план розробляється з урахуванням природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з додержанням технологічних і санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язку основних та допоміжних споруд. а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: в ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території будівництва вітрової електростанції та елементів благоустрою території, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: ґрунти, атмосферне повітря, водні ресурси, стан біорізноманіття. Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до детального плану території, на здоров’я населення. б) для територій з природоохоронним статусом – відсутні. в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи: Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування; Альтернатива 2: Затвердження детального плану території для будівництва, експлуатації та обслуговування вітрової електростанції на земельних ділянках , що знаходяться за межами населених пунктів Високівської сільської територіальної громади Житомирського району Житомирської області. Обґрунтування вибору вказаних альтернативних сценаріїв буде відображено у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час виконання СЕО детального плану території будуть проведені: цільовий аналіз (формування блоку цілей охорони довкілля і подальший аналіз всіх елементів ДПТ на відповідність цим цілям); SWOT- аналіз (аналіз сильних і слабких сторін ДПТ з точки зору екологічної ситуації). З метою всебічного дослідження існуючого стану довкілля та стану здоров’я населення будуть використані дані натурних досліджень, моніторингу стану довкілля Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА, доповіді про стан довкілля, стан здоров’я населення, статистична інформація тощо. Передбачається: збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля (атмосферне повітря, водний басейн); проведення досліджень стану атмосферного повітря, шумового тиску транспортних потоків в межах території ДДП; використання методики оцінки впливу рівня забруднення атмосферного повітря на здоров’я населення; проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей (процедура громадських обговорень); проведення оцінки впливу ДПТ на складові довкілля та на стан здоров’я населення. Критерії рівнів забруднення: шумового тиску – рівні звуку відносно допустимих еквівалентних та максимальних, Lекв, Lmax; атмосферного повітря відносно гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Для здійснення СЕО використовуватимуться зазначені методи, буде проведено аналіз статистичних даних стану довкілля та стану здоров’я населення, у тому числі буде здійснено: а) збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників, у тому числі: вибіркові (за територією) дослідження стану атмосферного повітря в межах ДПТ; використання методики оцінки впливу рівня забруднення атмосферного повітря на здоров’я населення; критерії рівнів забруднення довкілля відносно гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин середньодобових (ГДК с.д.); б) проведення аналізу слабких та сильних сторін ДПТ з точки зору екологічної ситуації; в) проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей г) проведення оцінки впливу ДПТ на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення; д) моніторинг фактичного впливу на довкілля.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров'я населення передбачені такі заходи: проведення комплексного благоустрою території, в т.ч., озеленення території; заходи щодо забезпечення належного поводження з відходами; операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватися з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства України. При проектуванні будуть враховані протипожежні норми. На території забороняється розведення вогнищ, спалювання відходів. На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватися в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про стратегічну екологічну оцінку буде виконано в обсягах, визначених ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються до Високівської сільської ради на адресу: 12341, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Високе, вул. Чеська, буд. 46, e-mail: 04344191@mail.gov.ua

 

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО:

Відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» строк громадського обговорення (надання пропозицій та зауважень) заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки визначено 10 днів з дня її оприлюднення на веб-сайті  Високівської  сільської  ради (з 13.07.2023 р. по 23.07.2023 р.). Відповідно до ч. 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» строк консультацій щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування Детальний план території для будівництва, експлуатації та обслуговування вітрової електростанції на земельних ділянках , що знаходяться за межами населених пунктів Високівської сільської територіальної громади Житомирського району Житомирської області передбачено 10 днів з дня отримання органами виконавчої влади такої заяви.

Замовник/Уповноважена особа замовника:

Високівська сільська рада (12341, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Високе, вул. Чеська, буд. 46)  БАРДУК МИКОЛА МИКОЛАЇВНА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора