Високівська громада
Житомирська область, Житомирський район

ПОЛОЖЕННЯ про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Високівської сільської ради

Дата: 08.01.2024 09:35
Кількість переглядів: 97

Додаток

до рішення Високівської  сільської  ради

                                                                                              № 545 від 10 листопада  2023 року

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Високівської сільської ради

 1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Високівської сільської ради (далі – Центр, ЦНАП) є виконавчим органом (структурним підрозділом), який утворено у складі апарату Високівської сільської ради,  в якому надаються адміністративні послуги фізичним та юридичним особам (далі - суб’єкти звернень).

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Високівською сільською радою (далі – Рада).

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основні завдання Центру:

1) організація оперативної і зручної системи надання необхідних громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг і поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через Центр.

4) здійснення моніторингу якості надання адміністративних послуг, визначення та вжиття заходів щодо підвищення рівня якості їх надання, оприлюднення інформації про результати моніторингу та вжиті заходи;

5) забезпечення процесу автоматизації надання адміністративних послуг шляхом використання інформаційних систем та систем електронного документообігу;

6) захист персональних даних;

7) прозорості відкритості та послідовності дій при наданні адміністративних послуг;

8) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

5. Центр, утворений як постійно діючий робочий орган, забезпечує надання адміністративних послуг із залученням до його роботи посадових осіб окремих виконавчих органів (структурних підрозділів) Високівської сільської ради. Перелік таких посадових осіб визначається сільським головою.

6. Центр забезпечує надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Радою та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади та адміністративні послуги, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Надання адміністративних послуг, суб’єктом надання яких є Рада (її виконавчі органи або посадові особи), здійснюється виключно через Центр.

До адміністративних послуг також прирівнюються надання витягів і виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

7. У Центрі за рішенням Ради також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів визначених  рішенням сільської  ради.

8. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть проводитися соціальні, культурні, просвітницькі та інші заходи, спрямовані на задоволення потреб та інтересів територіальної громади, розвиток громадянського суспільства, якщо вони не перешкоджають наданню адміністративних послуг.

У центрі може здійснюватися прийом суб’єктів звернення з надання безоплатної правової допомоги.

9. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами та/або інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

10. У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів тощо) суб’єктами господарювання, відбір яких здійснюється на конкурсній основі (критерії відбору – мінімізація матеріальних витрат і витрат часу суб’єкта звернення).

11. Для зручності суб’єктів звернень у Центрі відповідно до узгоджених рішень (з визначенням графіку та інших умов) можуть здійснювати прийом представники державних (територіальних) органів виконавчої влади.

12. Організаційне забезпечення центру здійснює його керівник – начальник Центру надання адміністративних послуг Високівської  сільської  ради:

 1. очолює Центр, здійснює керівництво його діяльністю, розподіляє обов'язки між працівниками та визначає ступінь їх відповідальності;
 2. визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності роботи Центру;
 3. представляє Центр у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;
 4. несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на Центр завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;
 5. організовує та контролює виконання у Центрі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Ради та її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови;
 6. планує роботу Центру, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи селищному голові;
 7. розробляє положення про Центр, посадові інструкції працівників, подає їх на затвердження в установленому порядку;
 8. звітує про проведену роботу Центру у визначеному порядку;
 9. може виконувати функції адміністратора Центру;
 10. діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, що затверджуються сільським головою;
 11. начальник Центру приймається і звільняється з посади сільським головою в порядку передбаченим чинним законодавством України;
 12. на час відсутності начальника Центру виконання його обов’язків покладається  на одного з адміністраторів;
 13. може виконувати функції адміністратора Центру;
 14. виконує інші повноваження визначені цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується сільським головою, відповідно до законодавства.

13. Адміністратори призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням сільського голови в установленому законом порядку.

14. Основними завданнями адміністратора є:

 1. надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо адміністративних послуг, які можна отримати в Центрі;
 2. прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;
 3. складання у випадках, передбачених законодавством, а також на вимогу суб’єкта звернення заяв в електронній формі, їх друк і надання суб’єкту звернення для перевірки та підписання;
 4. видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
 5. організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
 6. здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;
 7. надання адміністративних послуг за рішенням Ради;
 8. виконання інших повноважень відповідно до посадової інструкції.

15. Адміністратор має право:

 1. безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
 2. погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
 3. інформувати начальника відділу та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень;
 4. посвідчувати власним підписом і печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів із реєстрів і баз даних, необхідних для надання адміністративної послуги;
 5. вносити начальникові відділу пропозиції щодо покращення ефективності роботи Центру.

16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

17. Час прийому суб’єктів звернень визначається Радою і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

 Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

За рішенням Ради, Центр може здійснювати час прийому суб’єктів звернень у вихідний день.

18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.

19. Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

20. Припинення діяльності Центру здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

21. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку встановленому для його затвердження.

 Високівський  сільський голова                           Микола БАРДУК 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора